Privacyverklaring

Daadkracht Marketing B.V., hierna Daadkracht Marketing, is gevestigd aan:

De Opgang 2
9203 GD Drachten
Nederland

Is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

info@daadkracht-marketing.nl
+31 85 500 9944

Persoonsgegevens

Daadkracht Marketing verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze website, diensten en/of omdat je deze gegevens zelf actief aan ons verstrekt. Alle gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Gegevens die wij verzamelen:
Gegevens over je activiteiten op onze website Om de website te verbeteren en het bijhouden van de statistieken.
Internetbrowser en apparaat-type Om de website te verbeteren en het bijhouden van de statistieken.
Persoonlijke gegevens zoals voor- en achternaam, telefoonnummer of email-adres Alleen wanneer je deze zelf actief aan ons verstrekt, bijvoorbeeld bij een contactaanvraag.
Doeleinden van de verwerking

Daadkracht Marketing verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Doel van verzamelen persoonsgegevens Wettelijke grondslag
Contact op kunnen nemen via telefoon of mail voor het uitvoeren van onze dienstverlening Toestemming

Op deze website wordt gebruik gemaakt van Google Analytics met als doel de website te verbeteren. De cookies die hiervoor opgeslagen worden zijn anoniem, er worden geen IP-adressen verzameld en de gegevens worden niet met derden gedeeld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Daadkracht Marketing verstrekt uitsluitend aan derden en alleen wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Wij hanteren een maximum van 24 maanden, na deze periode worden alle gegevens geanonimiseerd.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Daadkracht Marketing B.V. heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder of jonger is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@daadkracht-marketing.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om gegevens in te zien, te laten corrigeren of te verwijderen. Je hebt ook het recht om een eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.

Je hebt tevens de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Beveiligingsmaatregelen

Daadkracht Marketing neemt de bescherming van je persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking, verlies en ongeoorloofde wijzing tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn, neem dan contact op via info@daadkracht-marketing.nl.

Wijzigen van deze privacyverklaring

Daadkracht Marketing behoudt zich het recht om eenzijdige wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Ons advies is om regelmatig de privacyverklaring te controleren op wijzigingen.

Klachten en contact

Bij vragen, klachten of andere contactaanvragen, verzoeken wij je om contact op te nemen via info@daadkracht-marketing.nl.

Versie: 12-07-2022